sex dating in morrisville pennsylvania - Pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas

El Renacimiento – ang pahayagang pinaglathalaan ng isang editoryal na pinamagatang “Aves de Rapina” o Ibong Mandaragit.

pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas-42

Pagdating at pananakop ng kastila sa pilipinas

Partikular ito na tumutukoy sa hangarin ng pamunuan ng iba’t-ibang sekta ng relihiyong Protestantismo.

Dollar – Pangunahing motibo sa pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas.

Sila ang mag-aangat sa katayuan ng mga inferyor na bansa sa mundo.

Defense – tumutukoy sa layunin ng Estados Unidos na maisulong ang kanyang interes na pangmilitar sa mundo.

Ito ay tungkulin nila sa bansa bilang mga Amerikano at Kristyano.

Mga Patakaran at Batas na Sumupil sa Nasyonalismong Pilipino Batas Sedisyon – Itinatag ng Philippine Commission noong 1901.

Pagbabawal sa panghihikayat at lahat ng uri ng pagkilos na magsusulong sa kalayaan ng Pilipinas.

Batas sa Panunulisan – pagbabawal sa pagsapi sa anumang pangkat na gumagamit ng armas laban sa mga Amerikano. Batas Bandila – pagbabawal sa pagwawagayway ng watawat ng Pilipinas sa anumang pamamaraan.

Kahit hindi nagtagumpay ang krusada sa layuning nito, nakita ng mga mandirigmang europeo ang mga kayamanan at produkto ng Silangan.

Nagkaroon ng bagong panlasa at interes ang mga Europeo sa pamumuhay at mga karangyaan ng mga nakadigmang taga- Silangan.

Kailangan nitong magkaroon ng mga kolonya at base-militar upang mapangalagaan ang kanyang mga interes pang-ekonomiko sa bansa.

Tags: , ,